Itangazo ry'usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Ingingo z'ingenzi z'urwandiko rwa MUKAMUSONI Jeannette rusaba guhindura amazina.

Itangazo ry'usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Ingingo z'ingenzi z'urwandiko rwa MUKAMUSONI Jeannette rusaba guhindura amazina.

Umusare - Amakuru mu buryo utamenyereye.

Uwitwa MUKAMUSONI Jeannette mwene RUNEZERWA Esron na NYIRAZANINKA Beatrice utuye mu Mudugudu wa Nyarucyamo I, Akagari ka Gahogo, Umurenge wa Nyamabuye, Akarere ka Muhanga mu Ntara y’Amajyepfo;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina MUKAMUSONI izina UWASE mu mazina asanganywe, MUKAMUSONI Jeannette akitwa UWASE Jeannette mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina MUKAMUSONI rimutera ipfunwe muri bagenzi be.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina MUKAMUSONI izina UWASE mu mazina asanganywe MUKAMUSONI Jeannette bityo akitwa UWASE Jeannette mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

GIRICYO UBIVUGAHO


mbana

nibyiza kuhindyra izina bunyuze mumucyo